ایمنی در محیط کار

امروزه بروز بیماری و حوادث ناشی از کار به یکی از معضل های جامعه ی کارگری و دست اندرکاران مسایل بهداشت ایمنی در محیط کار تبدیل شده است.

در محیط های صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان، غالبا كارگران در معرض خطرات گوناگون قرار دارند، با پیشرفت فن آوری و افزایش كاربرد ماشین آلات در تولید نیز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در اینگونه محیط ها فزونی می گیرد.

ایمنی صنعتی علمی است كه در پیشگیری از بروز حوادث در محیط كار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی كار و سرمایه گام بر می دارد.


لازم به ذکر است که اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای نیز علاوه بر اثرات غیر مستقیم بر بهره وری و بازده اقتصادی واحدهای صنعتی، بطور مستقیم بر این موارد تأثیر دارد.
با توجه به توضیحات داده شده اهمیت موضوع سلامت نیروی کار در تمامی کشورها نیاز به مدیریت در دستیابی به روشهای منسجم بهبود شرایط کار بیش از پیش نمایان می شود .

ایمنی در محیط کار

ایمنی

تعریف ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard) كه در تعریف علمی ایمنی آمده است، در واقع شرایطی است كه دارای پتانسیل رساندن آسیب به كاركنان، تجهیزات و ساختمان ها، از بین بردن مواد یا كاهش كارایی در اجرای یك وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.


به صورت کلی خسارات جانی مالی ، عواقب و نتایج منفی و زیان باری بر تمام پیکره ی یک واحد صنعتی دارد ، به این صورت که وقوع حوادث ، سبب ایجاد آسیب دیدن دستگاه ها و تجهیزات ، ابزار آلات ، مواد خام و یا محیط کار خواهد شد و از لحاظ انسانی باعث ایجاد صدمات غیر قابل جبران جسمی و جانی و همچنین روحی در تمامی اعضای یک واحد صنعتی می شود .


مزایای توجه به رعایت اصول ایمنی و بهداشت حرفه ای به شرح زیر است :
برای کارگر:
۱- افزایش روحیه
۲- کاهش فشار کار
۳- کاهش جراحات و صدمات
۴- کاهش حوادث
۵- افزایش راحتی
۶- افزایش حفظ رفاه و سلامتی
۷- افزایش سطح بهداشت کار


روشهای پیشگیری از حوادث :
۱- وضع مقررات قانونی
۲- تعیین اصول و میزانها
۳- بازرسی
۴- تحقیقات فنی
۵- تحقیقات پزشکی
۶- تحقیقات روانشناسی
۷- تحقیقات کاری
۸- آموزش
۹- راهنمایی و تشویق
۱۰- مزایای مالی
۱۱- تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار در کارگاه

مهندسی ایمنی صنعتی

با توجه به تعریف ایمنی، مهندسی ایمنی عبارت است از «مقررات یا نظامی كه برای كاهش وقوع حوادث از طریق حذف یا كنترل خطرات به كار می روند» در مهندسی ایمنی صنعتی مسائلی كه در ایمن كردن محیط كار مورد توجه قرار می گیرند عبارتند از:

الف پیشگیری از حوادث

ب عوامل انسانی

ج طراحی و جانمایی دستگاه ها و تجهیزات

د مدیریت و راهبری ایمنی

ه آموزش

و بازرسی